Universal Navigation

Grupos de InvestigaciónSISTEMAS DINÁMICOS

Líneas de trabajo
  • Estudi qualitatiu dels sistemes Morse-Smale no singulars: Estructura del conjunt d’òrbites periòdiques d’un sistema NMS definit sobre una varietat tridimensional.
  • Estudi topològic de les bifurcacions genèriques de codimensió 1. Aplicació al cas de sistemes NMS amb i sense simetria.
  • Estudi dels sistemes Hamiltonians i la seva aplicació en problemes de Mecànica Celeste.
  • Mètodes numèrics: desenvolupament d’integradors simplèctics per a equacions diferencials provinents de sistemes Hamiltonians, i, en general, d’integradors geomètrics.
  • Estudi del comportament caòtic en sistemes d’equacions diferencials mitjançant tècniques numèriques i teoria de pertorbacions.
Servicios. Técnicas
  • Aplicació de les tècniques qualitatives dels sistemes dinàmics en la resolució d’equacions diferencials dependents de paràmetres, que apareixen en distints camps científic-tècnics: mecànica celeste, economia, biologia, etc.
  • Desenvolupament del software per a la integració a temps llargs d’equacions diferencials que modelitzen sistemes físics: evolució del sistema solar, mecànica de fluïts, etc.
 

Footer Navigation

Universal Navigation

Copyright & Privacy