Universal Navigation

Grupos de InvestigaciónLAS MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA: "DIDENMAT"

Líneas de trabajo
 • Anàlisi estadístic multivariant, classificatori i implicatiu:
  • Desenvolupament dels fonaments teòrics.
  • Aplicació a l’àmbit empresarial i a la Didàctica de les Matemàtiques.
 • Investigació en didàctica de les matemàtiques en el marc de la didàctica fonamental: teoria de situacions i enfocament antropològic.
  • La classificació i el tractament de dades com a instrument de negociació didàctica i de modelització del raonament lògic.
  • Argumentació, raonament natural, raonament lògic, raonament estadístic.
 • El pas de Secundaria a la Universitat: anàlisi estadístic i didàctic dels coneixements matemàtics inicials dels alumnes, en l’accés a la Universitat.
 • Formació i actualització docent del professorat de Matemàtiques, principalment de Secundària i Universitat:
  • En la utilització de les noves tecnologies en l’ensenyament de les matemàtiques, e-learning, virtualitat, software específic.
  • En el tractament de dades.
  • Aportacions de la investigació en didàctica de les matemàtiques a la formació docent.
Servicios. Técnicas
 • Activitats de formació, inicial i permanent, del professorat.
 • Aplicació de les TIC en l’ensenyament de les matemàtiques.
 • Aplicació de l’anàlisi estadístic classificatori i implicatiu a través del programa informàtic CHIC:
  • a dades de l’àmbit de la didáctica de les matemátiques (verificació d’hipòtesis didàctiques, estudis de nivell de coneixements de matemàtiques, etc.)
  • a dades de l’àmbit empresarial (segmentació de mercats, extracció de coneixements de las bases de dades, etc.)
 

Footer Navigation

Universal Navigation

Copyright & Privacy